Home Profile Design Links Email Posts


  • .........دخملونه........
About Me

Archive

Design

Other
نوشته شده توسط ملیسا .نوشته شده توسط ملیسا .

آری از پشت کوه آمده ام . . .

چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟!

برای عشق خیانت کرد

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد

برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم

می گویند: از پشت کوه آمده !

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم

و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد،

تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!نوشته شده توسط ملیسا .

زندگی خوردن و خوابیدن نیست انتضار و هوس و دیدن و نادیدن نیست

زندگی چون گل سر خی است پر از برگو پر از خار و پر از عطر لطیف

یادمان باشد...اگر گل چیدیم عطر و برگ و گل و خار

همه همسایه دیوار به دیوار همندنوشته شده توسط ملیسا .

اگر میشد صدا را دید

                       چه گل هایی......چه گل هایی......

که از باغ صدای تو

                            به هر اواز میشد چید.......

                                                                 اگر میشد صدا را دید..نوشته شده توسط ملیسا .

ادم ها میتوانند ادم ها را دوست داشته

 

باشند........به شرطی که ادم ها بعد از

 

دوست داشتن هم ادم بمانند....نوشته شده توسط ملیسا .

زندگی خالی نیست،مهربانی هست،سیب هست،ایمان

 

 

هست اری.........تا شقایق هست زندگی باید

 

 

کرد..........